Podmínky služby

Článek 1: tato dohoda

Používejte produkty prodávané na webu Ondoku (tento web)
Procházejte všechny zákazníky (dále jen „uživatelé“) a tento web
V době používání této webové stránky se má za to, že všichni zákazníci (dále jen „diváci“) souhlasili s následujícími podmínkami používání.
Kromě toho můžeme podle potřeby dle vlastního uvážení změnit obsah této smlouvy a každé směrnice bez předchozího upozornění.
Po změně této smlouvy a zveřejnění na této webové stránce se má za to, že uživatel při používání této webové stránky souhlasil se změnou této smlouvy.
Obsah zveřejněný na blogu , například „Často kladené otázky“ a ustanovení přidaná ke konkrétním službám tohoto webu, budou součástí této smlouvy.

Článek 2: Zákaz převodu práv a povinností

Nezaručujeme přesnost služeb poskytovaných na tomto webu (dále jen „každá služba“) a obsah článků. Společnost dále neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání každé služby uživatelem.
Naše společnost neobsahuje škodlivé informace, jako jsou viry, ve všech informacích, článcích, obrázcích atd. Na tomto webu, neexistuje žádný neoprávněný přístup od třetí strany a další informace týkající se bezpečnosti tohoto webu. Není zaručeno.

Článek 3: Správa ID uživatele a hesla

Uživatel musí spravovat uživatelské jméno a heslo této služby na své vlastní riziko.
Uživatel nesmí v žádném případě převádět nebo pronajímat uživatelské jméno a heslo třetí straně. Pokud kombinace ID uživatele a hesla odpovídá registrovaným informacím a je přihlášena, budeme ji považovat za používanou samotným uživatelem, který toto ID uživatele zaregistroval.

Článek 4: Zákaz opakovaného tisku informací

Všechna autorská práva na všechna data, články, obrázky atd., Které tvoří tento web, patří naší společnosti a tvůrci obrázků atd. Autorská práva na texty, obrázky, videa atd. Zveřejněné nebo upravené uživatelem využívající tuto službu si vyhrazuje uživatel nebo jiní stávající držitelé práv. Společnost však musí být schopna používat věty, obrázky, videa atd. Zveřejněné nebo upravené pomocí této služby a uživatel nesmí v souvislosti s tímto použitím vykonávat morální práva autora.
S výjimkou ustanovení předchozího odstavce patří všechna autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví vztahující se k této službě a veškeré informace týkající se této služby k nám nebo držiteli práv, který nás licencuje, a uživatel není oprávněn. Reprodukce, převod, půjčka, překlad, úprava, dotisk, veřejný přenos (včetně umožňujícího přenosu), přenos, distribuce, publikace, obchodní využití atd. Se neuskutečňují.
Pokud budou informace zveřejněné na těchto stránkách bez souhlasu znovu dotištěny v rozporu s předchozím odstavcem, společnost poskytne porušovateli každou akci (varování, stíhání, nárok na náhradu škody, žádost o soudní příkaz, obnovení cti) na základě autorského zákona. Žádost o opatření atd.).

Článek 5: Přidělení práv

Všechny programy, software, služby, ochranné známky a obchodní názvy, které tvoří tento web, jakož i služby, produkty a obecné technologie, které jsou s nimi spojeny, poskytované společností a obchodními partnery, s nimiž má společnost obchodní alianci, obchod, s nímž má společnost obchodní alianci. Atd. Patří držiteli práv k programu atd. Nebo poskytovateli informací atd. A uživatel atd. Nesmí provádět žádné kroky, které by porušovaly právo atd.
Uživatelé atd. Nesmějí porušovat ani upravovat žádné programy, software atd., Které tvoří tento web.
Dojde-li ke sporu v rozporu s ustanoveními tohoto článku, uživatel atd. Vyřeší spor na vlastní náklady a odpovědnost a v každém případě bude ze společnosti osvobozen.

Článek 6: Zřeknutí se záruky a vyloučení odpovědnosti

Společnost nebude podléhat žádným vadám této Služby, ať už v důsledku faktických nebo právních vad (bezpečnost, spolehlivost, přesnost, úplnost, účinnost, vhodnost pro určitý účel, bezpečnost, chyby, chyby, porušení atd.). Nezaručujeme explicitně ani implicitně.
Neodpovídáme za škody způsobené uživateli touto službou. Pokud je však smlouva (včetně této smlouvy) mezi naší společností a uživatelem týkající se této služby spotřebitelskou smlouvou uvedenou v zákoně o spotřebitelských smlouvách, toto ustanovení o výjimce se nepoužije.
Ani v případě uvedeném v ustanovení uvedeném v předchozím odstavci nebude Společnost tím, kdo je způsoben zvláštními okolnostmi škody způsobené uživateli z důvodu nesplnění povinnosti z nedbalosti společnosti (s výjimkou hrubé nedbalosti) nebo protiprávního jednání (společnost nebo uživatel bude Nepřebíráme žádnou odpovědnost za vznik škody, včetně případu, kdy bylo předvídáno nebo předvídáno. Kromě toho je náhrada škody způsobené uživateli v důsledku prodlení nebo deliktu v důsledku naší nedbalosti (s výjimkou hrubé nedbalosti) omezena na částku uživatelského poplatku obdrženého od uživatele v měsíci, ve kterém k poškození došlo.

Článek 7: Porušení práv duševního vlastnictví

(1) Uživatel je povinen sám potvrdit, zda obrázky a další obsah nahraný na tento web neporušují autorská práva třetích osob.
Nejsme povinni tak učinit.

(2) Pokud jde o hlas vytvořený uživatelem pomocí této webové stránky
Pokud třetí strana uplatňuje nárok na náhradu škody nebo námitku z důvodu porušení autorských práv atd.
Uživatel s tím zachází na své vlastní riziko a společnost nenese žádnou odpovědnost.

Článek 8: Změny obsahu služby atd.

Můžeme požádat o změny obsahu této služby, aniž bychom o tom uživatele informovali. Uživatel nemůže náš požadavek odmítnout.

Článek 9: Dočasné pozastavení každé služby

V následujících případech můžeme pozastavit poskytování každé služby bez předchozího upozornění. Společnost neodpovídá za žádné ztráty nebo škody přímo nebo nepřímo způsobené uživateli nebo třetí straně v důsledku pozastavení každé služby, bez ohledu na obsah nebo režim.
Při údržbě systému, kontrole, opravách atd. Naší společnosti za účelem udržení provozního stavu každé služby v dobrém stavu.
Když je nemožné poskytovat každou službu z důvodu požáru nebo výpadku napájení.
Když je nemožné poskytnout každou službu z důvodu přírodní katastrofy.
Kromě toho, pokud je nutné dočasně zastavit poskytování každé služby z provozních nebo technických důvodů.
Společnost neodpovídá za žádné nevýhody nebo škody, které vzniknou uživateli nebo třetí straně v důsledku pozastavení nebo přerušení poskytování této služby z jakéhokoli důvodu.

Článek 10: Ukončení služby

Společnost musí být schopna ukončit každou službu oznámením uživateli 7 dní předem.
Pokud jde o oznámení ukončení každé služby v předchozím odstavci, upozorníme uživatele a diváky zveřejněním na tomto webu.
Pokud jde o ztrátu nebo poškození uživatele nebo třetí strany způsobené přímo nebo nepřímo ukončením každé služby v odstavci 1, bez ohledu na obsah nebo režim, informujeme uživatele nebo třetí stranu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody.
Postupy odškodnění a zrušení budou prováděny každý den počínaje dnem, kdy služba již není k dispozici.

Článek 11: Dohoda

(1) Při zadávání objednávky prostřednictvím této webové stránky tvoří uživatelé a diváci tuto smlouvu a součást této smlouvy.
Předpokládá se, že souhlasíte s obsahem popsaným v částech „Specifikované zákony o obchodních transakcích“, „Zásady ochrany osobních údajů“ a „Často kladené otázky“.
(2) Pokud společnost převede obchod související s touto webovou stránkou na jinou společnost,
Stav podle smlouvy o užívání z důvodu převodu podniku,
Práva a povinnosti na základě této smlouvy, údajů o registraci uživatele a dalších údajů o zákazníkovi mohou být převedeny na nabyvatele obchodního převodu.
Uživatel s tímto převodem předem souhlasí v této části. Kromě toho převod podniku uvedený v této části zahrnuje nejen běžný převod podniku, ale také rozdělení společností a další případy převodu podniku.

Článek 12: Akce uživatele

Tuto službu poskytujeme uživatelům prostřednictvím internetu. Všechna zařízení, způsoby komunikace, software atd. Pro připojení k internetu musí být uživatelem správně nainstalována a provozována na vlastní riziko a náklady. Za takové operace nepřebíráme žádnou odpovědnost.
Uživatel souhlasí s tím, že v závislosti na prostředí internetového připojení uživatele atd. Budou náklady na komunikaci atd. Vyžadovány zvlášť za účelem používání nebo prohlížení této služby a uživatel nese veškeré takové komunikační náklady atd. Já budu.
Uživatel předem bere na vědomí, že v závislosti na prostředí internetového připojení uživatele atd. Nemusí být možné zobrazit nebo používat část této služby.

Článek 13: Poplatek za použití

Jako protihodnotu za použití této služby uživatel určí poplatek za užívání zobrazený na tomto webu způsobem stanoveným společností.
Uživatel nám zaplatí poplatek za užívání do termínu platby.

Článek 14: Změny této dohody

Tuto smlouvu můžeme kdykoli změnit, aniž bychom uživatele informovali, když to považujeme za nutné. Pokud uživatel po revizi použije každou službu, má se za to, že s revizí souhlasil. Nezodpovídáme za žádné škody způsobené uživateli nebo třetí straně bez potvrzení těchto Podmínek používání, bez ohledu na jejich obsah.

Článek 15: Registrace

 1. Uživatel se nesmí při používání této služby falešně zaregistrovat, a to nejen v době registrace člena, ale musí zaregistrovat přesné a pravdivé informace.
 2. Žadatel o registraci člena se nesmí zaregistrovat jako člen, pokud platí některá z následujících podmínek. Kromě toho společnost nemůže schválit registraci členství, pokud společnost zjistí, že žadatel o registraci členství spadá do některého z následujících bodů. Jakékoli škody, ztráty nebo výdaje (např. Přímé škody, nepřímé škody, případné škody, zvláštní škody, represivní škody, následné škody, ušlý zisk atd.) Společnost neodpovídá za žádnou odpovědnost (smluvní odpovědnost, odpovědnost za delikty nebo jakoukoli jinou právní teorii), bez ohledu na to, zda to bylo nebo nebylo předvídáno, i když (včetně, ale nikoli pouze, nákladů). (Včetně odpovědnosti).
 3. Když žadatel o registraci člena zaregistruje nepravdivé informace během postupu registrace členství
 4. Pokud je žadatel o registraci členství již členem této služby během postupu registrace členství
 5. Pokud žadatel o registraci členství v minulosti přijal opatření od naší společnosti, jako je pozastavení členství, nucené stažení nebo omezení využívání této služby.
 6. Bez ohledu na úmysl nebo nedbalost žadatele o registraci člena existuje v minulosti spor s jinými uživateli nebo třetí stranou související s touto službou (včetně nejen soudních řízení, ale také jakýchkoli problémů, jako jsou stížnosti a nároky) Li
 7. Pokud žadatel o členství skutečně nebo může jednat v rozporu s touto dohodou.
 8. Žadatelé o registraci členů, gangsteři, gangsteři, ti, kteří nebyli gangsteři déle než pět let, přidružení členové gangsterů, společnosti spojené se gangsteri, obchody s obecnými shromážděními, sociální hnutí atd., Speciální zpravodajské skupiny násilí atd. Odpovídá osobě, která usiluje o hospodářský zisk násilím, mocí nebo podvodnými metodami, nebo osobě, která je s nimi ekvivalentní (dále společně jen „antisociální síly“), nebo jedné z těchto osob: Pokud je nalezen
 9. Mít vztah, ve kterém jsou antisociální síly uznávány jako ovládající řízení
 10. Mít vztah, ve kterém jsou antisociální síly považovány za podstatně zapojené do řízení
 11. Mít vztah, který je uznán jako nespravedlivý za použití antisociálních sil, jako například za účelem získání nespravedlivé výhody samotné nebo třetí strany nebo za účelem poškození třetí strany.
 12. Mít vztah, který je považován za zapojený do poskytování finančních prostředků atd. Antisociálním silám nebo poskytující pohodlí
 13. Důstojník nebo osoba, která se podstatně podílí na řízení, má vztah, který by měl být společensky odsouzen antisociální silou.
 14. Společnosti nebo uživateli jste prohlásili, že vy nebo vaše příbuzné jsou antisociální síly.
 15. V případě služeb jiných než tato služba poskytovaná společností nebo jejími přidruženými společnostmi (dále jen „jiné služby“) spadá žadatel o registraci člena do některého z následujících
 16. Pokud jste byli v minulosti pozastaveni, násilně staženi nebo jste byli omezeni v používání jiných služeb
 17. Spory s jinými uživateli nebo třetími stranami související s jinými službami v minulosti bez ohledu na to, zda je žadatel o registraci úmyslný nebo nedbalostní (včetně jakýchkoli problémů, jako jsou stížnosti a nároky, jakož i soudní případy) Li
 18. Žadatelé o registraci členů, kteří skutečně porušují podmínky jiných služeb (včetně podmínek použití, různých zvláštních ustanovení, pravidel pro nakládání s informacemi o zákaznících (zásady ochrany osobních údajů), různých návodů k použití, bezpečnostních opatření, pomoci, FAQ, atd.) Pokud existuje riziko
 19. Při schvalování registrace členství může bránit našim obchodním nebo technickým potížím
 20. Kromě výše uvedených položek, pokud zjistíme, že to není vhodné
 21. Jakékoli škody, ztráty nebo výdaje vyplývající z porušení ustanovení tohoto článku ze strany člena (včetně přímých škod, nepřímých škod, náhodných škod, zvláštních škod, represivních škod, následných škod, ušlých zisků, nákladů na právníka atd.) (Nikoli však jen na ně), společnost nenese odpovědnost (včetně smluvní odpovědnosti, deliktuní odpovědnosti a jakékoli jiné odpovědnosti založené na jakékoli právní teorii) bez ohledu na to, zda lze předvídat. Hmm.

Článek 16: Důvěrnost

V této smlouvě „důvěrné informace“ znamenají písemné (včetně elektromagnetické metody; dále stejné v tomto článku), ústní nebo záznamové médium od druhé strany provedené společností nebo registrovanými uživateli v souvislosti se smlouvou o používání služby nebo s touto službou. Znamená to veškeré informace související s technologií, prodejem, obchodem, financemi, organizací a dalšími záležitostmi druhé strany poskytované nebo zveřejněné atd. Nebo získané. Položky, které spadají pod některou z následujících položek, však nebudou klasifikovány jako důvěrné informace.
Co již bylo veřejně známé nebo již známé, pokud bylo poskytnuto nebo zveřejněno druhou stranou nebo když to bylo známo
Poté, co byl poskytnut, zveřejněn nebo získán od druhé strany, se stal veřejně známým prostřednictvím publikací nebo jiných důvodů, které nelze přičíst vlastní odpovědnosti.
Získáno legálně bez závazku zachování důvěrnosti od třetí strany, která má oprávnění poskytovat nebo zveřejňovat
Vyvinuto nezávisle bez důvěrných informací
Co druhá strana písemně potvrdila, že důvěrnost není vyžadována

Společnost a registrovaní uživatelé použijí důvěrné informace pouze za účelem používání této služby a nebudou poskytovat, zveřejňovat ani předávat důvěrné informace druhé strany třetí straně bez písemného souhlasu druhé strany. Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce mohou Společnost nebo registrovaní uživatelé zveřejnit důvěrné informace na základě objednávek, žádostí nebo žádostí zákonů, soudů nebo vládních agentur. Pokud však existuje taková objednávka, požadavek nebo požadavek, musí být druhá strana neprodleně vyrozuměna. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku přetrvává po dobu jednoho roku po ukončení smlouvy o používání služby.

Článek 17: Zakázané činy

Při používání této služby nesmí uživatel provádět následující akce.

 1. Akt používání Ondoku pro produkty a služby, které nelze připsat na účet zdarma.
 2. Po použití Ondoku s placeným účtem přejděte na bezplatný účet a pokračujte v používání hlasu bez kreditu.
 3. Po použití Ondoku pro produkty a služby, které nelze připsat na placený účet, došlo k přechodu na bezplatný účet a pokračování v používání hlasu.
 4. Použití vyřazené e-mailové adresy.
 5. Čin jedné osoby, která vytváří více bezplatných účtů.
 6. Akt zapůjčení vlastního účtu třetí straně a akt rovnocenný tomuto.
 7. Porušení autorských práv třetí strany.
 8. Činy, které způsobují škodu nám nebo třetí osobě.
 9. Akt použití zvukových souborů pro jiné účely, než je příslušný plán.
 10. Jiné akce než obchodní plány, jako je začlenění do produktů, použití ve vysílacích médiích, použití pro zakázkovou práci nebo použití v produktech k prodeji.
 11. Činy, které narušují majetek, čest, soukromí atd. Naší společnosti a třetích stran
 12. Skutek zavádějící hlas vytvořený Ondoku, jako by se jednalo o dílo chráněné autorskými právy.
  Příklad: U zvuků vytvořených na Ondoku provádějte akce, které vás uvádějí v omyl, jako byste vytvářeli od nuly.
 13. Prodej nebo distribuce produktů, produktů atd., Které používají zejména hlas Ondoku.
  * Týká se to případu, kdy je většina hodnoty produktu / produktu přenášena hlasem.
  Odkazuje na služby, aplikace a obsah, které jsou umožněny přítomností zvuku Ondoku.
  Příklad: Řečové materiály, jako jsou kolekce dialogů a kolekce pozdravů.
 14. Skutky vydávání se za třetí stranu
 15. Činy, které mohou narušovat provoz tohoto webu.
 16. Neoprávněný přístup k serverům a dalším počítačům.
 17. Akt falšování informací, které mohou být použity v této službě, nebo poskytnutí nesprávných informací
 18. Používá se pro obsah, který porušuje veřejný pořádek a morálku, jako je například dospělost, násilí, diskriminace, pomluva.
 19. Použití pro náboženské aktivity nebo úkony s nimi související. Používejte pro účely kritiky konkrétního jednotlivce nebo skupiny.Používejte pro účely, které výrazně poškozují image této služby.
 20. Činy, které porušují zákon.
 21. Jiné činy, které považujeme za nevhodné.

Pokud uživatel provede některý z zakázaných činů uvedených v předchozím odstavci, přebírá veškerou odpovědnost, včetně odpovědnosti za škody, které vzniknou uživateli nebo třetí osobě, která byla zakázaným jednáním poškozena. Bez ohledu na výše uvedené jsme z této odpovědnosti osvobozeni. Společnost zahrnuje veškeré škody, ztráty nebo výdaje vyplývající ze zakázaných jednání (včetně přímých škod, nepřímých škod, případných škod, zvláštních škod, represivních škod, následných škod, ušlých zisků, soudních poplatků atd.) Žádná odpovědnost) (včetně smluvní odpovědnosti, deliktuální odpovědnosti a jakékoli jiné odpovědnosti založené na jakékoli právní teorii), bez ohledu na to, zda lze nebo nelze předvídat.
Vzhledem k zakázaným jednáním uživatele uvedeným v odstavci 1 tohoto článku může společnost poškodit, ztrátu nebo náklady (přímé poškození, nepřímé poškození, náhodné poškození, zvláštní poškození, represivní poškození, následné škody, ušlý zisk, právník) (Včetně nákladů, aniž by na ně byly omezeny) (včetně případů, kdy třetí strana nese odpovědnost za škody vůči nám), uživatel je nahradí a nahradí je Muset.
V případě, že společnost zjistí, že se na ni vztahují zakázané činy podle odstavce 1 tohoto článku, nebo pokud společnost zjistí, že je to nutné z jakéhokoli jiného důvodu, společnost bez ohledu na to, zda uživatel úmyslně nebo z nedbalosti Opatření k zabránění vzniku nebo šíření škod způsobených zakázanými činy bez předchozího upozornění a dalších opatření, která společnost považuje za vhodná (Reakce na žádosti o zveřejnění informací o uživatelích od těch, o kterých se tvrdí, že uživatelé porušili jejich práva uživateli. (Včetně akcí). Přijetím takových opatření budou uživateli nebo třetí osobě vyplaceny veškeré škody, ztráty nebo výdaje (přímé škody, nepřímé škody, náhodné škody, zvláštní škody, represivní škody, následné škody, ušlý zisk, výdaje na právní zastoupení atd.). Včetně (ale nikoli pouze) těchto, bez ohledu na to, zda to bylo předvídatelné, společnost nepřevezme žádnou odpovědnost (neomezenou pouze na smluvní odpovědnost, odpovědnost za delikty a odpovědnost na základě jiné právní teorie). Nebudu to snášet.

Článek 18: Rozhodné právo a jurisdikce

Při výkladu této dohody je rozhodujícím právem japonské právo.
V případě sporu týkajícího se této služby bude soudem, který má pravomoc rozhodovat o umístění našeho sídla, jurisdikce výlučné dohody.